top of page

Kundalini Healing

~Kundalini Reiki~ Distans


En magisk direktverkande kraftfull healing energi och behandling som upplevas mer fysiskt direkt. Behandlingen är optimal till den som känner sig bland annat ~energilös och har tappat motiveringen~ känner oro ~rotlöshet~ vilsenhet~ trötthet~ mm.

Energin går dit den bäst behövs, till grundproblemet.


✓ Ger och fyller på energi.

✓ Ger mer glädje, lust och ork.

✓ Lindrar oro, olust och stärker kraften både fysiskt och mentalt.

✓ Ger mer harmoni och glädje.


~ Hur går det till?


Du ligger ner, gärna med en pläd på dig. Ljus i en eldfast form, soft bakgrundsmusik som du tycker om, valfritt.


Grunda dig genom att visualisera rötter som kommer ut genom dina fötter ner i moder jord ner genom alla jord / vattenådror /sten /sand / och kristall- lager ner in i moder jord och förankra dig där, på ditt sätt som känns bra och rätt för dig. Gå tillbaka samma väg upp med moder jords krafter i rötterna in i fötterna, in i kroppen och in i hjärtat.


Kalla in på dina guider medhjälpare änglar gudinnor beskyddare osv eller det som känns rätt för just dig .

Ta några djupa andetag tills du känner dig avslappnad och kontakt med din kropp.

Har du en avsikt på vad du vill ha/ eller behöver hjälp med uttala det högt eller tyst för dig själv.


Öppna upp dig för MånTidas healing genom att uttala det högt eller tyst för dig själv, ta emot och njut❤️


NÄR 8/4 kl 10.00 men går att ta emot senare när du önskar.


OBSERVERA

🚥 Kostnad 100:-


⏩⏩För medverkan tryck på kommer/eller anmäla i ett privat PM/DM att ni kommer Och betala in senast 2 timmar innan utsatt tid.⏪⏪

Anmälan giltig först efter inbetalning.

Märk Kundalini vid inbetalning.

Swish 0704-716 718


Participants outside Sweden pay to PayPal https://www.paypal.me/Jennieclaesson


Efter inbetalning läggs du till i healing listan, det är den jag går efter när jag skickar healing.


Varmt välkommen 🌺


Kram Jennie Claesson


Kundalini Reiki Master

MånTida Healing och Reading


www.mantidahealingochreading.com


~ Kundalini Reiki ~ Distance


A magical direct-acting powerful healing energy and treatment that is experienced more physically directly. The treatment is optimal for those who feel, among other things, ~ energyless and have lost motivation ~ feel anxiety ~ rootlessness ~ lost ~ fatigue ~ etc.

The energy goes where it is most needed, to the basic problem.


✓ Provides and replenishes energy.

✓ Gives more joy, desire and energy.

✓ Relieves anxiety, discomfort and strengthens the power both physically and mentally.

✓ Gives more harmony and joy.


~ How does it work?


You lie down, preferably with a blanket on you. Light in a refractory form, soft background music that you like, optional.


Ground yourself by visualizing roots that come out through your feet down into mother earth down through all the soil / water veins / rock / sand / and crystal layers down into mother earth and anchor yourself there, in your way that feels good and right for you. Go back the same way up with Mother Earth's forces at the roots into the feet, into the body and into the heart.


Call in your guides helpers angels goddesses protectors etc or whatever feels right for you.


Take a few deep breaths until you feel relaxed and in touch with your body.

Do you have an intention of what you want / or need help with saying it out loud or quietly to yourself.


Open yourself up to MånTida's healing by saying it out loud or silent to yourself, receive and enjoy❤️


WHEN 8/4 at 10.00 but can be received later when you wish.


NOTE

🚥 Cost SEK 100


⏩⏩For participation, press will / or report in a private PM / DM that you will come and pay in no later than 2 hours before the set time.⏪⏪

Registration valid only after payment.

Mark Kundalini when paying.

Swish 0704-716 718


Participants outside Sweden pay to PayPal https://www.paypal.me/Jennieclaesson


After payment, you are added to the healing list, this is the one I go for when I send healing.


Warm welcome 🌺


Hug Jennie Claesson


Kundalini Reiki Master

Monthly Healing and Reading


www.mantidahealingochreading8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page